top of page

NOTA LEGAL

1. INFORMACIÓ GENERAL

La Fundació Privada Sagrera és una fundació privada constituïda el 12 de gener de 2006 que té l’objecte de facilitar la creació, la difusió i la capacitació dels professionals de la cultura i les arts escèniques, en especial del teatre, amb una atenció especial cap als nous creadors.

La Fundació Privada Sagrera (en endavant, referida com Fundació) va ser inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, en virtut de l’ordre del Consell de Justícia de 29/XII/1988, amb número 2.192 i té el seu domicili social al carrer Hondures, 28-30, baixos, de Barcelona (08027) i el CIF G64112303.


2. OBJECTE

La pàgina web www.fundaciosagrera.com, propietat de la Fundació, ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’internet, a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, oferts per la Nau Ivanow.

La present Nota legal té com objecte establir les condicions generals que regulen l’accés i ús general d’aquesta pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que, l’accés i el seu ús suposen la submissió i l’acceptació de les condicions generals incloses en aquesta Nota legal.

La Fundació es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les disposicions d’aquesta Nota legal i, en general, de tots els elements que integrin el disseny i la configuració de la seva pàgina web.


3. ACCÉS I ÚS DE LA PÀGINA WEB

3.1. Accés a la pàgina web
Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web. En cas que hi hagi productes o serveis que requereixin un determinat pagament, la Fundació informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris.

En general, l’accés a la informació i les utilitats d’aquesta pàgina web no exigeix registre d’usuari previ. Això no obstant, els usuaris podran sol·licitar, omplint els formularis corresponents, la recepció d’informació i publicitat sobre la Fundació (butlletí informatiu, etc). Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitades en els formularis seran pròpies i certes. Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que facin, i dels perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar a la Fundació o a tercers. Igualment, els usuaris es comprometen a notificar a la Fundació qualsevol canvi que es pugui produir, en relació a la informació i les dades personals comunicades.

La Fundació es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense avís previ, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu i serà comunicada als usuaris. En conseqüència, la Fundació no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas que es presentin les causes anteriorment esmentades i, per tant, en cap moment, no es podran exigir responsabilitats a la Fundació en aquest sentit.

3.2. Ús de la pàgina web
La utilització de la pàgina web de la Fundació per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, el qual accepta que l’usa sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris es comprometen a utilitzar informació, activitats, productes o serveis que la Fundació posa a la seva disposició en aquesta pàgina web conforme a les presents condicions generals i a la legalitat vigent, i, en tot cas, es compromet a no utilitzar-ho per a activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic.

Els usuaris poden descarregar els continguts que desitgin de la pàgina web i, quan sigui necessari, la Fundació informarà l’usuari sobre les especificacions tècniques necessàries per procedir a la descàrrega d’informació i continguts de la seva pàgina web. En aquest sentit, els usuaris s’hauran d’abstenir d’obtenir, o intentar obtenir, els continguts d’aquesta pàgina web per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s’hagin posat a la seva disposició o hagin indicat a l’efecte, o dels que s’utilitzin habitualment a Internet.

Els continguts de la pàgina web són posats a disposició dels usuaris per la Fundació com a informació pròpia o, en el seu cas, de tercers. D’aquesta manera, la Fundació posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos en la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

Quant als menors d’edat que vulguin fer ús d’aquesta pàgina web, hauran de tenir el permís dels seus pares o tutors, que en tot cas seran els responsables dels seus actes. Això no obstant, la Fundació garanteix la protecció del menor quant als continguts adreçats especialment al públic familiar.


4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

4.1. Continguts
Tots els continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a tals, a títol merament enunciatiu, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (referits de forma abreujada com els ‘Continguts’), són propietat intel·lectual de la Fundació o, en el seu cas, de tercers, llevat que s’especifiqui el contrari.

Els usuaris hauran de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta pàgina web, de titularitat de la Fundació o de tercers.

Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’aquests drets, tret dels casos en què estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. Per a la utilització autoritzada dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats exclusivament informatives o pedagògiques, els usuaris poden adreçar-se a lafundaciosagrera@gmail.com.

No obstant el paràgraf anterior, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional o amb finalitats de distribució, modificació, alteració o descompilació.

4.2. Enllaços des d’aquesta pàgina web
Els enllaços d’aquesta pàgina web a pàgines web de tercers se subministren exclusivament com una utilitat per als usuaris, que en utilitzar aquests enllaços surten de la pàgina web la Fundació. Per tant, l’ús d’aquests enllaços porta els usuaris a pàgines web de les quals la Fundació no és titular ni en cap cas responsable jurídic.


5. RESPONSABILITATS

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que la Fundació o tercers puguin patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquesta Nota legal o, quan pertoqui, en les condicions particulars que siguin d’aplicació.

La Fundació no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l’accés a aquesta pàgina web, ja que aquest accés no suposa en cap cas l’obligació de la Fundació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós.

La Fundació no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta pàgina web i, per tant, no es fa responsable dels danys que s’hi produeixin per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat.


6. POLÍTICA DE PRIVACITAT

6.1. Responsable del tractament de dades

 • Identitat: Fundació Privada Sagrera – Nau Ivanow, en endavant Fundació

 • CIF: G64112303
  Inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, en virtut de l’ordre del Consell de Justícia de 29/XII/1988, amb número 2.192.

 • Adreça: C. Hondures, 28-30, baixos, de Barcelona 08027

 • Telèfon: 93 340 74 68

 • Adreça electrònica: lafundaciosagrera@gmail.com

 • Delegat de Protecció de Dades:  Fundació Privada Sagrera, lafundaciosagrera@gmail.com

La Fundació, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

6.2. Finalitat del tractament
Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les finalitats següents:

 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web.

 • Trametre comunicacions comercials publicitàries i promocionals, en cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció al butlletí.

 • Respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari.

 • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari.

 • Utilitzar les seves dades per contactar, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat.

 • Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, nota legal o política de cookies.

 • Les dades de clients i/o de proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

D’acord amb la LSSICE, la Fundació no realitza pràctiques de correu brossa, per tant, no envia missatges electrònics comercials que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà de la Fundació l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites, excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerciti el seu dret de cancel·lació, oposició o limitació al tractament.

6.3. Legitimació del tractament
La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcar la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.
El no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels nostres productes i serveis.
En els casos en què existeixi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

6.4. Mitjans de comunicació
S’informa l’usuari que els mitjans habilitats per la Fundació per comunicar-se amb usuaris i altres afectats són el correu electrònic i el telèfon corporatius.

Si remet informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent als què s’indiquen en aquest apartat, la Fundació quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat de què disposi el mitjà en qüestió.

6.5. Destinataris de cessions o transferències
La Fundació no realitza cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE.
La informació que ens proporcioni a través d’aquest lloc web serà allotjada en els servidors de la Fundació.

6.6. Drets de les persones interessades
Com usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels drets següents davant la Fundació enviant un missatge electrònic a info@nauivanow.com, amb l’assumpte “LOPD, Drets ARCO” i adjuntant fotocòpia del seu DNI, tal com indica la llei.

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.

 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.

 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.

 • Dret d’ oposició: dret de l’interessat a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi en el mateix.

 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.

 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.

 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com usuari, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment.

Pot exercir els drets que li atorga el Reglament a:
Fundació Privada Sagrera – Nau Ivanow
C. Hondures, 28-30, baixos
08027 Barcelona
Tel. 93 340 74 68 lafundaciosagrera@gmail.com

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets amb relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

6.7. Informació que recaptem
Obtenim mitjançant formulari de subscripció la informació mínima i indispensable. En el formulari es facilitaran les dades: e-mail, nom, cognoms i telèfon.
Les dades personals que ens faciliti es conserven mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament, o mentre calgui conservar-les per motiu d’obligacions legals. Quan la conservació ja no sigui necessària, se suprimeixen amb les mesures de seguretat adients per tal de garantir la seudonimització o la destrucció total de les dades.

6.8. Xarxes socials
Li informem que la Fundació pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de la Fundació es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones.

 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial

Així mateix, la Fundació es reserva la potestat de retirar, sense previ avís, del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.

En tot cas, si remet informació personal a través de la xarxa social, la Fundació quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, havent l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

6.9 Mesures de seguretat
Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. La Fundació ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord a l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent.

6.10 Canvis en la present política de privacitat
Fundació Privada Sagrera es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.


7. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La present Nota legal queda subjecta a la legislació espanyola vigent aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris i la Fundació se sotmeten expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

bottom of page